Vedtægter

Hent vedtægterne som PDF her - DHIF vedtægt 2016
DHIF – Dansk Hospitalsidræt
 Vedtægter

1. Navn
 Forbundets navn er Dansk Hospitalsidræt, skrives DHIF.
 Forbundet er stiftet 2. maj 1975. Forbundet er tilsluttet DFIF.

2. Formål
 DHIF’s formål er
 - at samle danske hospitalsidrætsforeninger i et landsforbund
 - at skabe kontakt mellem nordiske hospitaler gennem idræts- og friluftsliv
 - at afholdele nordiske hospitalsidrætsstævner
 - at formidle venskabskontakter mellem europæiske hospitaler

3. Medlemmer
 Som medlem kan optages alle idrætsforeninger, der er hjemmehørende på et dansk
 sygehus, hospital eller plejehjem.

4. Deltagelse
 Deltagerberettigede i DHIF’s turneringer og arrangementer er medlemmer af
 idrætsforeninger som opfylder § 3.

5. Repræsentantskabet
 Landsforbundets højeste myndighed er repræsentantskabet, sammensat af
 repræsentanter fra de tilsluttede foreninger.
 Til repræsentantskabsmødet stiller hver forening to repræsentanter, der har
 stemmeret.
 Alle fremmødte repræsentanter er valgbare til bestyrelsen.

6. Repræsentantskabsmødet
 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i februar/marts måned og
 indkaldes af bestyrelsen med én måneds varsel via forbundets hjemmeside.
 Forslag, der ønskes behandlet, skal være DHIF’s sekretariat i hænde senest 21 dage
 før repræsentantskabsmødet.
 Adgang til repræsentantskabsmøde har endvidere særligt indbudte repræsentanter fra
 offentlige myndigheder, andre sportsorganisationer og lignende.
 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det
 nødvendigt, eller på forlangende af mindst 1/3 af de tilsluttede foreninger - hvis
 anmodning fremsendes til bestyrelsen med motiveret dagsorden.
 Indvarslingsfristen er 1 måned, og de underskrivende foreninger har alle mødepligt.
 Repræsentantskabet vælger DHIF’s repræsentant til DNHL’s Præsidium hvert andet
 år.
 2
 Dagsorden:
 1.Valg af dirigent
 2.Godkendelse af protokol
 3.Bestyrelsens beretning
 4.Regnskab/budget
 5.Indkomne forslag
 6.Fastsættelse af kontingent
 7.Valg
 8.Eventuelt
 Referat af repræsentantskabsmødet forefindes på www.danskhosp.dk senest en
 måned efter mødet.

7. Beslutninger
 Alle beslutninger tages ved almindeligt flertal, der kan dog foretages skriftlig afstemning
 hvis dette forlanges.

8. Forbundets ledelse
 Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 5 medlemmer, der forestår den daglige
 ledelse. Endvidere vælges en revisor og en revisorsuppleant samt en repræsentant til
 DNHLs Præsidium. Bestyrelsen vælges for 2 år.
 I ulige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer - i lige årstal vælges
 kasserer og sekretær.

9. Regnskab
 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal fremlægge det
 reviderede regnskab på repræsentantskabsmødet. Kopi af resultatopgørelsen kan
 rekvireres hos kassereren 8 dage før mødet.
 Endvidere fremlægges budget for det nye regnskabsår.

10.Optagelse og kontingent
 Samtlige idrætsforeninger som opfylder § 3 er automatisk medlem samt kontingent fri.
 Samtlige medlemsklubber skal hvert år inden den 15. januar, indsende et
 medlemsregistreringsskema til DHIF. Skemaet udsendes af forbundet eller hentes på
 DFIF’s hjemmeside.

11.Ophævelse af DHIF
 Ophævelse af landsforbundet kan kun vedtages når mindst ¾ af de tilsluttede
 foreninger stemmer herfor. Afhændelse af landsforbundets midler og ejendele
 besluttes af det sidste repræsentantskabsmøde.
 Revideret den 23. februar 2008
 Ændret den 23 marts 2013
 Ændret den 28.marts 2016